STADGAR

ANDRA UNGDOMSRINGEN R.F.

 

§1.

Föreningen namn är Andra Ungdomsringen och dess hemort är Pedersöre kommun i Vasa län.

§2.

Föreningen är en centralorganisation för ungdoms-, hembygds- och liknande föreningar inom Pedersöre och Larsmo kommuner samt Jakobstad.                                                                         

Föreningens mål är att vara ett samlande organ för ungdom och ungdomsföreningsverksamhet inom nämnda område samt att vara en förenande länk mellan medlemsföreningarna och Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f.                 Föreningen skall stöda och bistå medlemsföreningarna i deras arbete.

För ungdomens trygghet och trivsel på hemorten.
För de ungas fostran till ansvarsmedvetna medborgare.
För stärkandet av de ungas känsla för hembygd och fosterland.
För främjande av bildning och utbildning samt
För befästande och utvecklande av de ungas intresse för kulturella och konstnärliga strävanden.

§3.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att ordna regelbundna möten där aktuella ungdomsfrågor diskuteras och där beslut fattas i ärenden som berör ungdomsarbetet och medlemsföreningarna. Inom föreningen bedrivs sådana verksamhetsformer som lämpligen sker i ett större sammanhang eller inom ett större geografiskt område och som inte konkurrerar med medlemsföreningarnas egna aktiviteter, såsom kurser, föreläsningar, exkursioner o.a.dyl.

§4.

Till medlem i föreningen kan antagas alla inregistrerade ungdoms-, hembygds- och liknande föreningar som omfattar föreningens mål och som verkar inom i §2 nämnda verksamhetsområde. Om medlemskap anhålles hos föreningens styrelse som även beslutar därom. Om utträde ur föreningen bör anmälas lagenligt. Om medlemsförening uppenbart motarbetar eller skadar föreningen kan denna på förslag av styrelsen uteslutas vid ett föreningsmöte om minst 2/3 av de närvarande representanterna omfattar föreslaget.

§5.

Föreningen kan förvärva, äga och besitta fast och lös egendom, mottaga gåvor, donationer och testamenten samt uppbära anslag ur allmänna medel. Föreningen kan övertaga och förvalta kassor och fonder. Om särskilda stadganden inte föreligger kan föreningen fritt disponera över tillgångarna.

§6. Medlemsavgiftens storlek samt termin för dess erläggande bestämmes av årsmötet.

§7.

Föreningens räkenskaps och verksamhetsperiod inleds den 1 september och avslutas den 31 augusti följande år. Räkenskaperna bör tillställas revisorerna senast två veckor före årsmötet.

§8.

Vid föreningens möten äger varje medlemsförening en röst för varje påbörjat 25-tal medlemmar. Vid lika röstetal avgör ordförandes röst utom vid val då lottning bör äga rum.

§9.

Kallelse till föreningens möten sker genom cirkulär till medlemsföreningarnas varjämte annons bör ingå i den på orten mest spridda tidningen. Kallelse bör komma vederbörande tillhanda senaste en vecka före mötesdagen och bör uppta de ärenden som skall behandlas.

§10.

Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet för ett år i sänder vald styrelse som består av ordförande och en ordinarie medlem från varje medlemsförening samt personliga suppleanter för dessa. Minst 8 och högst 32 antal ordinarie medlemmar. Till ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter väljs en från varje medlemsförening om det är möjligt. Styrelsen utser inom sig en viceordförande, sekreterare och kassör och är beslutför om ordförande eller viceordförande samt hälften ordinarie medlemmar eller suppleanter är närvarande. Styrelsen leder föreningens verksamhet, besluter om förvaltningen av föreningens tillgångar, utfärdar kallelse till föreningens möten samt bereder de ärenden som skall föreläggas föreningen. Styrelsen tillsätter vid behov utskott och nämnder för särskilda ändamål.                                    Styrelsen besluter om anställning av tjänsteman och utfärdar särskild instruktion för dessa.

§11.

Föreningens årsmöte hålles inom september månad och besluter i följande ärenden:

Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsperiod.
Bokslut jämte revisionsberättelse
Fastställande av bokslut samt ansvarsfrihet åt styrelsen.
Verksamhetsplan, medlemsavgift och budget för kommande verksamhetsperiod.
Val av ordförande.
Val av styrelsemedlemmar och suppleanter.
Val av två revisorer och två revisionssuppleanter.
Andra förekommande val.
Övriga i möteskallelsen omnämnda frågor eller frågor som mötet enhälligt besluter uppta till behandling.

§12.

Extra föreningsmöte hålles när styrelsen anser detta nödvändigt eller när minst ¼ av medlemsföreningarna yrkar därpå.

§13.

Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller av viceordförande tillsammans med sekreteraren eller kassören.

§14.

Ändring eller tillägg i dessa stadgar bör godkännas vid ett möte. Ändringsförslaget bör vid mötet omfattas av minst 2/3 av de vid mötet angivna rösterna.

§15.

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid två på varandra följande möten, varav det ena är årsmöte och som hålles med minst två veckors mellantid. Beslutet bör vid vartdera mötet omfattas av minst ¾ av de vid mötet närvarande representanterna. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla någon annan inom föreningens verksamhetsområde exsisterande ideell inregistrerad förening vilken bestämmes på föreningen sista möte.

§16.

I övrigt gäller vad som är stadgat i lagen om föreningar.

Andra Ungdomsringen